AZ    EN
logo
Son yenilənmə: 29.12.2019

Azərbaycanda mikro, kiçik və orta sahibkarlıq

Məcmuə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətini, onların iqtisadiyyatın fəaliyyət növləri və iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsünü və s. göstəricilərini əks etdirməklə, hüquqi şəxslərlə yanaşı, mikro sahibkarlıq subyekti hesab olunan fərdi sahibkarlar – fiziki şəxslər üzrə də kompleks məlumatları əhatə edir. 2018-ci ildə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin əsas makroiqtisadi göstəriciləri, onların ölkə iqtisadiyyatında payı, yeni yaradılmış və ləğv edilmiş sahibkarlıq subyektlərinin sayı, sahibkarlıq subyektlərində çalışan muzdlu işçilərin sayı və əmək haqqı fondu, investisiya qoyuluşu haqqında məlumatlar məcmuədə əks olunur.

Məlumatlardan rahat istifadəni, iqtisadi regionlar üzrə müqayisələrin aparılmasını asanlaşdırmaq üçün informasiyalar qruplaşdırılmışdır. Ayrı-ayrı göstəricilər fəaliyyət növləri, iqtisadi rayonlar üzrə verilmiş, həmçinin hər bir iqtisadi rayon ayrılıqda göstərilməklə özündə əsas göstəriciləri birləşdirir.

Qeyd: Mikro, kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәri Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2018-ci il 21 dekabr tarixli 556 nömrәli qәrarı ilә tәsdiq edilmiş mikro, kiçik, orta vә iri sahibkar meyarlarına uyğun olaraq müәyyәn edilmişdir. Mikro sahibkarlara işçilәrinin orta siyahı sayı 10 nәfәrәdәk, illik gәliri 200 min manatadәk olan, kiçik sahibkarlara işçilәrinin orta siyahı sayı 11 nәfәrdәn 50 nәfәrәdәk, illik gәliri 200 min manatdan 3000 min manatadәk olan, orta sahibkarlara işçilәrinin orta siyahı sayı 51 nәfәrdәn 250 nәfәrәdәk, illik gәliri 3000 min manatdan 30000 min manatadәk olan müәssisәlәr aid edilirlәr.

Mәcmuә iqtisadçılar, tәlәbәlәr, elmi işçilәr vә digәr istifadәçilәr üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Nәşrlәrdә vә çap işlәrindә statistik mәlumatdan istifadә edәrkәn Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsinә istinad edilmәlidir.

Xüsusi işarәlәr:
“-” hadisə baş verməmişdir
“...” məlumat mövcud deyil
“0,0” məlumat çox kiçik rəqəmlə xarakterizə olunur
“x” müqayisə mümkün deyil

İzahlar:
Bəzi hallarda yekunla toplananların cəmi arasındakı fərq rəqəmlərin yuvarlaqlaşdırılması ilə izah olunur.
Cari ilə dair məlumatlar növbəti dəqiqləşdirilmiş statistik hesabatlar əsasında sonrakı nəşrlərdə korrektə edilə bilər.
Bu nəşrdə dərc edilmiş məlumatlar növbəti nəşrlərdə məlumat mənbələrində baş verən dəyişikliklərə uyğun olaraq dəqiqləşdirilə bilər.
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin 2018-ci il üzrə məlumatlarının seçmə statistik müayinələr əsasında istehsalı prosesində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq meyarlarının təsdiqindən əvvəl hazırlanmış seçmə planlarından istifadə olunduğundan sözügedən sahibkarlıq subyektləri üzrə məlumatlar mikro sahibkarlıq subyektlərinə dair məlumatlara daxil edilmişdir (yeni yaradılmış və ləğv edilmiş fiziki şəxslərin sayı ilə bağlı məlumatlar istisna olmaqla).
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim