İyun

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Son təqdim etmə vaxtı (Müəssisələr üçün) Son təqdim etmə vaxtı
Rayon (şəhər) statistika idarələri (şöbələri) üçün Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi üçün
103101129 1-müəssisə №-li forma Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında illik 30.04, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün 30.06 01.07 01.07
203101148 1-QMA №-li forma Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin mövcudluğu, hərəkəti və tərkibi haqqında illik 30.04, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün 30.06 01.07 01.07
3 03101126 3-MB №-li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30.06h. d. s-kı 30-cu günh. d. s-kı 30-cu gün
4 03101143 5-bank №-li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25.06h. d. s-kı 25-ci günh. d. s-kı 25-ci gün
5 03101145 6-bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30.06h. d. s-kı 30-cu günh. d. s-kı 30-cu gün
6 03102114 12-məşğulluq №-li forma Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 03.06h.d. s-kı ayın 7-dəkh. d. s-kı 3-cü gün
7 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq,rüblük 15.06h. d. s-kı 24-cü günh. d. s-kı 24-cü gün
8 03104047 12-istehsal №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 07.06h. d. s. 5-ci iş günüh. d. s. 5-ci iş günü
9 03105045 12–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 07.06h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
10031051863-kt №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 03.06 h.d.s-kı ayın 3-üh.d.s-kı ayın 3-ü
11031051887-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq03.06 h.d.s-kı ayın 3-üh.d.s-kı ayın 3-ü
12 0310519124-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02.06 h. d. s-kı ayın 4-ü h. d. s-kı ayın 5-i
13 03105412 KTHMI Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı aylıq 07.06hesabat ayından sonrakı ayın 5-iş günühesabat ayından sonrakı ayın 5-iş günü
14 03106010 12-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 07.06h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
15 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 07.06, 03.06 h.d.s-kı ayın 6-cı iş günü h.d.s-kı ayın 6-cı iş günü
16 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında hesabat aylıq 05.06h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
17 03107009 1-neft məhsulları N-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 09.06h. d. s-kı 9-cu gün 
18 03108213 12–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq, rüblük 07.06 h.d.s-kı 5-ci iş günü,
h. d. s-kı 23-cü gün
h.d.s-kı 5-ci iş günü,
h. d. s-kı 24-cü gün
19 03109069 2-nəqliyyat(boru) №-li forma Magistral neft kəmərinin işi haqqında aylıq 07.06h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
20 03109088 6-nəqliyyat(qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 07.06h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
21 03109089 1-dəmir yolu №-li forma Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.06h. d. s-kı 5-ci iş günüh. d. s-kı 5-ci iş günü
22 03109090 5-aviasiya №-li forma Aviasiya nəqliyyatının işi və əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.06h. d. s-kı 5-ci iş günüh. d. s-kı 5-ci iş günü
23 03109091 5-dəniz №-li forma Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 06.06h. d. s-kı 4-cü iş günüh. d. s-kı 4-cü iş günü
24 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq 06.06h. d. s-kı 4-cü iş günüh. d. s-kı 4-cü iş günü
25 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında aylıq 30.06h.d.s-kı 32-ci gün h.d.s-kı 32-ci gün
26 03109103 30-metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.06h. d. s-kı 5-ci iş günüh. d. s-kı 5-ci iş günü
27 03112041 12–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq08.06h. d. s-kı 6-cı iş günüh. d. s-kı 6-cı iş günü
28 03120046 1 №-li forma Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin fəaliyyətinə dair hesabat aylıq 10.06 h.d.s-kı ayın 15-i h.d.s-kı ayın 15-i
29 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq30.06, 05.07 h.d.s-kı 35-ci günh.d.s-kı 35-ci gün
3003112234 1-sosial müdafiə №-li forma Azərbaycan Resrublikası Dövlət sosial müdafiə fondunun gəlir və xərcləri haqqında hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük15.06h.d.s-kı 75-ci gün h.d.s-kı 75-ci gün
31 03115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq 07.06 h. d. s-kı ayın 10-u h. d. s-kı ayın 12-si
32 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq 20.06h.d.s-kı ayın 20-si h.d.s-kı ayın 20-si
33 03115415 "A" və "B" nömrəli talonlar Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə Т А L О N aylıq 12.06 h.d.s-kı ayın 10-u h.d.s-kı ayın 12-si
34 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20.06hesabat ayının 23-dək hesabat ayının 23-dək
35 03117087 1- tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20.06hesabat ayının 23-dək hesabat ayının 23-dək
36 03117100 1-rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqında aylıq 20.06hesabat ayının 23-dəkhesabat ayının 23-dək
37 03117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25.06hesabat ayının 28-dəkhesabat ayının 28-dək
38 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabat aylıq 20.06hesabat ayının 25-ci günühesabat ayının 25-ci günü
39 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqında aylıq25.06 hesabat ayının 28-i hesabat ayının 28-i
40 03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında aylıq 25.06hesabat ayının 28-dəkhesabat ayının 28-dək
41 03117253 1- tarif (avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25.06 hesabat ayının 28-i hesabat ayının 28-i
42 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25.06hesabat ayının 28-dəkhesabat ayının 28-dək
43 03117255 1- tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatının yükdaşıma tarifləri haqqında aylıq 25.06 hesabat ayının 28-i h.ayından s-kı ayın 2-si
4403108049 2-bazar №-li forma Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında malların satışı haqqında aylıq (ildə 4 dəfə)25.06 mart,iyun,sentyabr və dekabrın 29-u mart,iyun,sentyabr və dekabrın 30-u
45031172561-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25.06 hesabat ayının 28-dəkhesabat ayının 28-dək