Fevral

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Son təqdim etmə vaxtı (Müəssisələr üçün) Son təqdim etmə vaxtı
Rayon (şəhər) statistika idarələri (şöbələri) üçün Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi üçün
1 03101124 4-BB-li forma Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrasına dair hesabat rüblük, illik 14.02 h. d. s-kı 35-ci gün
26 fevral
h. d. s-kı 35-ci gün
26 fevral
2 03101126 3-MB №-li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 28.02 , 02.03 h.d.s-kı 30-cu gün h.d.s-kı 30-cu gün
3 03101143 5-bank №-li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25.02h. d. s-kı 25-ci günh. d. s-kı 25-ci gün
4 03101145 6-bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 28.02 , 02.03 h.d.s-kı 30-cu gün h.d.s-kı 30-cu gün
5 03102109 1-əmək №-li forma Əmək üzrə hesabat illik 28.02, 15.03 15 mart 6 mart
6 03102114 12-məşğulluq №-li forma Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 07.02h. d. s-kı ayın 7-dəkh. d. s-kı 3-cü gün
7 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 15.02 h. d. s-kı ayın 15-dəkh. d. s-kı 24-cü gün
8 03102121 3-əmək №-li forma Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi haqqında illik 28.02, 15.0315 mart 20 fevral
9 03104032 1-qaz №-li forma Şəbəkə(maye) qazından istifadəyə dair illik 05.025 fevral 9 mart
10 03104047 12-istehsal (sənaye) №-li formaMalların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 07.02h. d. s. 5-ci iş günüh. d. s. 5-ci iş günü
11 03105045 12–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li formaMəhsulların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 07.02h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
12 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02.02 h. d. s-kı ayın 4-ü h. d. s-kı ayın 5-i
13 03105210 5-su təsərrüfatı №-li forma Nasos stansiyaları və su quyuları avadanlıqlarının mövcudluğu və istismarı haqqında ildə iki dəfə 05.02 5 fevral,
5 may
5 fevral ,
5 may
14 03105211 10 №-li forma Kənd (şəhər, qəsəbə, sahə) inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qara və quşların baş sayına görə qruplaşdırılması haqqında illik 25.02 25 fevral 25 fevral
15 03105288 9-a-kt №-li forma Mineral gübrələrin idxalı və satışı barədə illik01.02 1 fevral14 fevral
16 03105289 1-kt №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatının fəaliyyəti haqqında illik 10.0410 aprel22 fevral
1703105412 KTHMI Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı aylıq 07.02 hesabat ayından sonrakı ayın 5-iş günühesabat ayından sonrakı ayın 5-iş günü
18 03106010 12-istehsal (tikinti) №-li formaMalların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 07 .02h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
19 03106023 12-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında aylıq 07.02 h. d. s-kı ayın 5-ci iş günüh. d. s-kı ayın 5-ci iş günü
20 03106026 1-istehsal (tikinti)№-li forma Malların istehsalı, təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında illik 15.03 15 mart12 mart
21 03106027 1-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında illik

müəssisə.-01.02, nazirlik-10.02

01.02,10.02

27 fevral
22 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 05.02 h.d.s-kı ayın 6-cı iş günü h.d.s-kı ayın 6-cı iş günü
23 03106036 1-su kəməri və kanalizasiya №-li forma Su kəmərinin və kanalizasiyaların işinə dair illik 05.02 5 fevral 28 fevral
24 03106037 1-istilik №-li forma İstilik enerjisi ilə təchiz olunmaya dair illik 05.02 05 fevral 26 fevral
25 03107013 2- qaz №-li forma Təbii qazın qəbulu və regionlar üzrə paylanması haqqında hesabat rüblük 05.02 h.d.s-kı 36-cı gün h.d.s-kı 36-cı gün
26 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08.02 h. d. s-kı 9-cu gün 
27 03108044 1 – ticarət №-li forma Ticarət fəaliyyəti haqqında illik 18.02 18 fevral 1 mart
28 03108213 12–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 07.02 h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
29 03109062 1-innovasiya №-li forma Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında illik 25.02 h. d. s-kı 25-ci günh. d. s-kı 25-ci gün
30 03109069 2 №-li forma (neft kəməri) Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında aylıq 07.02h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
31 03109075 65 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15.02 h.d.s-kı 50-ci gün h.d.s-kı 50-ci gün
32 03109086 1-yol №-li forma (yol) Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları və yol qurğuları haqqında illik 15.02 15 fevral 22 fevral
33 03109076 65 №-li forma (neft kəməri) Magistral neft kəmərləri nəqliyyatinin işi haqqında rüblük 15.02 h.d.s-kı 50-ci gün h.d.s-kı 50-ci gün
34 03109088 6 №-li forma (qaz kəməri) Magistral qaz kəmərlərində qazin nəqli haqqında aylıq 07.02 h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
35 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.02 h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
36 03109090 5-aviasiya Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 07.02 h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
37 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 06.02 h.d.s-kı 4-cü iş günü h.d.s-kı 4-cü iş günü
38 03109093 10 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolunun hərəkət heyətinin, vaqonların və konteynerlərin mövcudluğu, qurulma illərinə görə inventar parkı və əsas istismar göstəriciləri haqqında illik 20.02 27 fevral27 fevral
39 03109096 1 №-li forma (dəniz) Gəmilərin sayı, onların xarakteristikası və gəmilərdə baş vermiş qəzalar haqqında illik 20.02 20 fevral 20 fevral
40 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq 06.02h.d.s-kı 4-cü iş günüh.d.s-kı 4-cü iş günü
41 03109098 65 №-li forma (qaz kəməri) Magistral qaz kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 15.02 h.d.s-kı 45-ci gün h.d.s-kı 50-ci gün
42 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında aylıq 28.02, 02.03h.d.s-kı 30-cu gün h.d.s-kı 32-ci gün
43 03109103 30 №-li forma (metro) Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında hesabataylıq 07.02h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
44 03109262 1 №-li forma (İKT) Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında illik 15.02 26 fevral 26 fevral
45 03110034 1-yaşayış fondu №-li forma Mənzil fonduna dair illik 25.02 25 fevral6 mart
46 03111152 1-məktəbəqədər təhsil müəssisəsi №-li forma Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin işi haqqında illik 05.02 5 fevral22 fevral
47 03111159 1-heyvanat parkı №-li forma Heyvanat parkının işi haqqında hesabat illik 10.02 10 fevral 
48 03111160 1-MİRM №-li forma Uşaq musiqi, incəsənət, rəssamlıq və muğam məktəbləri haqqında hesabat illik 15.02 15 fevral 
49 03111161 1-sirk №-li forma Sirkin fəaliyyəti haqqında hesabat illik 10.02 10 fevral 
50 03111162 1-kinoteatr №-li forma Kinoteatrların fəaliyyəti haqqında hesabat illik 01.02 1 fevral 9 fevral
51 03111168 4-təhsil (maliyyə) №-li forma Maliyyə vəsaitlərin daxil olması və onlardan istifadə edilməsi haqqında illik 05.02 5 fevral 14 fevral
52 03111171 1-abidə №-li forma Daşınmaz tarixi-mədəniyyət abidələri haqqında hesabat illik 05.02 5 fevral  
53 03111198 2-qoruq №-li forma Таrix, mədəniyyət, mеmarlıq, bədii və еtnoqrafiya qoruqlarının fəaliyyəti haqqında hesabatillik01.02 1 fevral 6 fevral
54 03111287 1-film №-li formaFilmlərin istehsalı haqqındaillik 01.02 1 fevral 9 fevral
55 03111306 1- festival №-li formaFestivallar haqqında hesabatillik 01.02 1 fevral 6 fevral
56 03112020 1-TSEK №-li formaTibbi-Sosial Ekspert Komissiyasının fəaliyyəti haqqında illik 05.02 5 fevral8 fevral
57 03112041 12–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqındaaylıq 07.02h. d. s-kı 5-ci iş günüh. d. s-kı 6-cı iş günü
58 03112219 1-pensiya №-li forma Əmək pensiyaları haqqında hesabat(ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük,illik 05.02 h.d.s-kı 35-ci gün h.d.s-kı 37-ci gün
59 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq05.02 h.d.s-kı 35-ci günh.d.s-kı 35-ci gün
60 03112233 1-sosial təminat №-li formaİnternat evləri, ahıllara və əlilliyi olan şəxslərə xidmət göstərən digər müəssisələr haqqında İllik 20.02 20 fevral 23 fevral
61 03112235 4-ÜDSY №-li formaÜnvanlı dövlət sosial yardımı haqqında rüblük 05.02 h.d.s-kı 35-ci gün h.d.s-kı 37-ci gün
62 03112241 1-səhiyyə(qeyri-dövlət) №-li forma Qeyri-dövlət müalicə-profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi, fəaliyyəti və kadrları haqqında hesabat illik 25.02 25 fevral13 mart
63 03112242 1U-TSEK №-li forma18 yaşadək uşaqların sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu haqqında illik 05.02 5 fevral8 fevral
64 03112245 1- sosial müavinət, kompensasiya və təqaüd №-li forma Dövlət sosial müavinətləri, kompensasiya və təqaüdləri haqqında rüblük 05.02 h.d.s-kı 35-ci gün h.d.s-kı 37-ci gün
65 03113123 2-balıq №-li forma Göl və nohur balıqçılığına dair hesabatillik 21.02 21 fevral 27 fevral
66 03113131 4-ətraf mühit №-li forma Ətraf mühitin mühafizəsinə çəkilən cari xərclərə və ödənişlərə dair illik 25.02 25 fevral12 mart
67 03113137 1-metereologiya №-li forma Hidrometeoroloji stansiyaların müşahidələri haqqında illik 25.02 25 fevral h.d.s-kı 25-ci gün
68 03113199 2-TG(hava-nəqliyyat) №-li forma Avtomobil nəqliyyatından atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına dair illik 25.02 25 fevral h.d.s-kı 25-ci gün
69 03113239 7-mt №-li forma Meşələrin mühafizəsi və meşə təsərrüfatı işlərinin aparılması barədə illik 10.02 10 fevral h.d.s-kı 10-cu gün
70 03113243 3-mt №-li formaMeşə (oduncaq) buraxılışı, meşəyə xidmət tədbirləri və meşədən əlavə istifadə barədə hesabat illik 15.02 15 fevral h.d.s-kı 15-ci gün
71 03113244 5-(balıqartırma) №-li formaVətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi haqqında hesabatillik, yarımillik 06.02 6 fevral h.d.s-kı 6-cı gün
72 03115040 1 №-li forma (VVADQ)Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında hesabataylıq 10.02 h. d. s-kı ayın 10-u h. d. s-kı ayın 12-si
73 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında hesabataylıq20.02 h.d.s-kı ayın 20-si h.d.s-kı ayın 20-si
74 03117073 12-qiymət (mobil rabitə) Mobil rabitə xidmətlərinin qiymətləri haqqında aylıq 04.02hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
75 03117087 12-qiymət (telekommunikasiya) Telekommunikasiya xidmətlərinin qiymətləri haqqındaaylıq 04.02hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
76 03117100 12-qiymət (poçt rabitəsi)Poçt rabitəsi xidmətlərinin qiymətləri haqqındaaylıq 04.02hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
77 03117141 12-qiymət (neft nəqli)Boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqlinin qiymətləri haqqında aylıq 04.02hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
78 03117250 12-qiymət (kənd təsərrüfatı) Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında aylıq 04.02hesabat dövründən sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat dövründən sonrakı ayın 2-ci iş günü
79 03117251 12-qiymət (sənaye)Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, həmin məhsulların istehsalı üçün istifadə olunan xammal və materialların qiymətləri və sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri haqqında aylıq04.02 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
80 03117252 12-qiymət (qaz nəqli)Boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqlinin qiymətləri haqqındaaylıq 04.02hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
81 03117253 12-qiymət (avtomobil) №-li formaAvtomobil nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqındaaylıq 04.02 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
82 03117254 12-qiymət (dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqındaaylıq 04.02 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
83 03117255 12-qiymət (dəmir yolu)Dəmir yolu nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqındaaylıq 04.02 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
84 03117256 12-qiymət (aviasiya)Aviasiya nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqındaaylıq 04.02 hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günühesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günü
85 03120046 12-mehmanxana №-li forma Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin fəaliyyəti haqqında aylıq 10.02 h.d.s-kı ayın 10-dək h.d.s-kı ayın 15-i
86 03120101 4 – turizm №-li forma Səyahət agentlikləri, turoperatorlar və turizm sahəsində əvvəlcədən sifarişetmə xidmətləri göstərən müəssisələrin fəaliyyəti haqqında rüblük 15.02 h.d.s-kı ayın 15-dək 20 fevral
87 03121139 1–elektron xidmət №-li formaElektron xidmətlərin göstərilməsi haqqında hesabatİllik 01.02 h. d. s-kı 1-dək h. d. s-kı 1-ci gün