Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi üzrə
Meşə təsərrüfatı və balıqçılıq statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03113123 2-balıq №-li forma (Göl və nohur balıqçılığına dair hesabat)illik fevralın 21-dək
2. 03113203 1-balıq №-li forma (Tutulmuş (ovlanmış) təzə balıq və onun satışına dair hesabat)illik yanvar ayının 31-nə kimi
3. 03113236 3-balıq (kvota) №-li forma (Təzə balığın ovlanmasına verilən kvota, istifadə etdikləri gəmilərin, qayıqların və işçilərin sayına dair hesabat)illik yanvar ayının 31-dən gec olmayaraq
4. 03113237 5-mt (yanğın) №-li forma (Meşə fondunda və başqa ərazilərdə baş vermiş meşə yanğınları barədə hesabat)illik noyabrın 30-dək
5. 03113238 1-mt №-li forma (Meşəbərpa tədbirlərinin aparılması barədə hesabat) (köhnə) yarımillik iyul ayının 22-dək
illik yanvar ayının 22-dək
5.1 03113238 2-mt №-li forma (Meşəbərpa tədbirlərinin aparılması barədə hesabat) (yeni)yarımillik iyul ayının 22-dək
illik yanvar ayının 22-dək
6.03113239 7-mt №-li forma (Meşələrin mühafizəsi və meşə təsərrüfatı işlərinin aparılması barədə hesabat)illik fevralın 10-dək
7.03113243 3-mt №-li forma (Meşə (oduncaq) buraxılışı, meşəyə xidmət tədbirləri və meşədən əlavə istifadə barədə hesabat)illik fevralın 15-dək
8.03113244 5-(balıqartırma) №-li forma (Vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi haqqında hesabat) illikfevral ayının 6-dək
yarımillik avqust ayının 6-dək
9.03113245 2-(ovçuluq) №-li forma (Ovçuluq təsərrüfatlari üzrə hesabat)illik martın 5-dək
10. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
11. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
12. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq iri, orta və kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər, habelə publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları hesabatı aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
rüblükbələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları, digər qeyri-kommersiya təşkilatları və mikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər isə rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
13. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
14. 03112244 2-baytarlıq №-li forma (Kənd təsərrüfatı heyvanlarının xəstəlikləri haqqında hesabat) illik yanvarın 25-dək
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2240, 3428
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3324