Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi üzrə
Meşə təsərrüfatı və balıqçılıq statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03113123 2-balıq №-li forma (Göl və nohur balıqçılığına dair hesabat)illik fevralın 21-dək
2. 03113203 1-balıq №-li forma (Tutulmuş (ovlanmış) təzə balıq və onun satışına dair hesabat)illik yanvar ayının 31-nə kimi
3. 03113236 3-balıq (kvota) №-li forma (Təzə balığın ovlanmasına verilən kvota, istifadə etdikləri gəmilərin, qayıqların və işçilərin sayına dair hesabat)illik yanvar ayının 31-dən gec olmayaraq
4. 03113237 5-mt (yanğın) №-li forma (Meşə fondunda və başqa ərazilərdə baş vermiş meşə yanğınları barədə hesabat)illik noyabrın 30-dək
5. 03113238 1-mt №-li forma (Meşəbərpa tədbirlərinin aparılması barədə hesabat) illik, yarımillikiyul və yanvar aylarının 22-dək
6.03113239 7-mt №-li forma (Meşələrin mühafizəsi və meşə təsərrüfatı işlərinin aparılması barədə hesabat)illik fevralın 10-dək
7.03113243 3-mt №-li forma (Meşə (oduncaq) buraxılışı, meşəyə xidmət tədbirləri və meşədən əlavə istifadə barədə hesabat)illik fevralın 15-dək
8.03113244 5-(balıqartırma) №-li forma (Vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi haqqında hesabat) illik, yarımillikfevral və avqust aylarının 6-dək
9.03113245 2-(ovçuluq) №-li forma (Ovçuluq təsərrüfatlari üzrə hesabat)illik martın 5-dək
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-73-57    (012) 538-75-71
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30