Energetika və ətraf mühit statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03104056 6-TG (hidro) №-li forma (Su elektrik stansiyasının işi haqqında)illik mart ayının 15-dək
2 03104057 1-energetika №-li forma (Energetika haqqında) illikmart ayının 18-dək
3. 03104064 4–energetika №-li forma (Qaz təchizatı müəssisəsinin energetikası haqqında) illikmart ayının 15-dək
4. 03104065 5-energetika №-li forma (Neft (qaz) emalı müəssisəsinin energetikası haqqında)illikmart ayının 15-dək
5. 03107009 1-neft məhsulları №-li forma (Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında) aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 8-dək
6. 03107013 2-qaz №-li forma (Təbii qazın qəbulu və regionlar üzrə paylanması haqqında ) rüblük hesabat dövründən sonrakı 35 gün ərzində
7. 03107015 1-balans (neft) №-li forma (Neftin balansı haqqında (ton))rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək
8 03107054 2-energetika №-li forma (Elektrik və istilik enerjisinin istehsalı,ötürülməsi və paylanması haqqında) yarımillikhesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
illik hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
903107268 4–enerji №-li forma (Enerji məhsullarının hərəkəti haqqında) illikyanvar ayının 28-dək
10.03107309 1-bərpa olunan enerji №-li forma (Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında) illik martın 15-dək
11. 03113005 14-təkrar xammal (tullantılar) №-li forma (Təkrar xammalın (tullantıların) yaranması və istifadəsi haqqında) illikyanvarın 18-dək
12. 03113131 4-ətraf mühit №-li forma (Ətraf mühitin mühafizəsinə çəkilən cari xərclərə və ödənişlərə dair) illikfevralın 25-dək
13. 03113137 1-meteorologiya №-li forma (Hidrometeoroloji stansiyaların müşahidələri haqqında) illikfevralın 25-dək
14. 03113199 2-TG (hava-nəqliyyat) №-li forma (Avtomobil nəqliyyatından atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına dair) illik Fevralın 25-dək
15. 03113232 18 nömrəli forma (Məişət (təsərrüfat)-içməli suyun sanitariya-epidemioloji monitorinqinin nəticələri haqqında) illik mart ayının 31-dək
16. 03113259 1 geoloji-kəşfiyyat №-li forma (Geoloji-kəşfiyyat işlərinin yerinə yetirilməsi haqqında)illikyanvarın 25-dək
17. 03113260 1-təbiəti mühafizə №-li forma (Ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsinə dövlət nəzarəti haqqında)yarımillikiyulun 9-dək
illik yanvarın 9-dək
18. 03113261 2-TG (tullantılar) №-li forma (Təhlükəli tullantıların əmələ gəlməsi və hərəkətinə dair) illikyanvarın 25-dək
19. 03113269 1-qoruq №-li forma (Milli parklar, dövlət təbiət qoruqları, geoloji parklar və yasaqlıqlar haqqında)illikyanvar ayının 25-dək
20 03113270 2-TG (hava) №-li forma (Atmosfer havasına atılan zərərli maddələrə dair) illikfevral ayının 15-dək
21. 03113286 1-tibbi tullantılar №-li forma (Tibbi tullantıların əmələ gəlməsi və hərəkətinə dair) illik mart ayının 5-dək
22. 03113248 2-TG (su təsərrüfatı) №-li forma (Sudan istifadəyə dair)
Müəssisələr hesabatı Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli orqanları ilə razılaşdırılaraq Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin yerli orqanlarına təqdim etməlidirlər
illikaprelin 25-dək
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2224, 2214
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3477