Energetika və ətraf mühit statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03104057 24-energetika №-li forma (Energetika haqqında)illikmart ayının 15-dək
2. 03104064 4–energetika №-li forma (Qaz təchizatı müəssisəsinin energetikası haqqında) illikmart ayının 15-dək
3. 03104065 5-energetika №-li forma (Neft (qaz) emalı müəssisəsinin energetikası haqqında)illikmart ayının 15-dək
4. 03107009 1-neft məhsulları №-li forma (Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında) aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 8-dək
5. 03107013 2-qaz №-li forma (Təbii qazın qəbulu və regionlar üzrə paylanması haqqında ) rüblük hesabat dövründən sonrakı 35 gün ərzində
6. 03107014 5–istehlak №-li forma (Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istehlakçıların istifadə etdikləri elektrik və istilik enerjisi, təbii qaz, su və rabitə xidmətləri haqqında)
Məlumat üçün bildirilir ki, statistik vahidlərin üzərinə düşən yükün azaldılması məqsədilə Dövlət Statistika Komitəsinin 2013-cü il 29 aprel tarixli 36/14 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istehlakçıların istifadə etdikləri elektrik və istilik enerjisi, təbii qaz, su və rabitə xidmətləri haqqında" 5-istehlak nömrəli rüblük rəsmi statistika hesabatı forması və onun doldurulmasına dair göstəriş Komitənin 2020-ci il 07 avqust tarixli 17/12 nömrəli qərarı ilə ləğv edilmişdir.
rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək
7. 03107015 1-balans (neft) №-li forma (Neftin balansı haqqında (ton))rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək
8. 03107054 9-energetika №-li forma (Elektrik və istilik enerjisinin ehtiyatları və istifadəsi haqqında) yarımillikhesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək
illik hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək
9.03107268 4–enerji №-li forma (Enerji məhsullarının hərəkəti haqqında) illikyanvar ayının 28-dək
10.03107309 1-alternativ enerji №-li forma (Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında) illik martın 15-dək
11. 03113005 14-təkrar xammal (tullantılar) №-li forma(Təkrar xammalın (tullantıların) yaranması və istifadəsi haqqında hesabat) illikyanvarın 18-dək
12. 03113122 1 TİG(qazma) №-li forma - (Neft və qaz quyularının tikintisi haqqında hesabat)illikfevralın 5-dək
13. 03113131 4-ətraf mühit №-li forma (Ətraf mühitin mühafizəsinə çəkilən cari xərclərə və ödənişlərə dair hesabat) illikfevralın 25-dək
14. 03113137 1-meteorologiya №-li forma (Hidrometeoroloji stansiyaların müşahidələri haqqında hesabat) illikfevralın 25-dək
15. 03113199 2-TG(hava-nəqliyyat) №-li forma (Avtomobil nəqliyyatından atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına dair) illik Fevralın 25-dək
16. 03113232 18 nömrəli forma (Məişət (təsərrüfat)-içməli suyun sanitariya-epidemioloji monitorinqinin nəticələri haqqında) illik mart ayının 31-dək
17. 03113248 2-TG (su təsərrüfatı) №-li forma (Sudan istifadəyə dair) illikaprelin 25-dək
18. 03113259 1 geoloji-kəşfiyyat №-li forma (Geoloji-kəşfiyyat işlərinin yerinə yetirilməsi haqqında hesabat)illikyanvarın 25-dək
19. 03113260 1-təbiəti mühafizə №-li forma (Ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsinə dövlət nəzarəti haqqında hesabat)yarımillikiyulun 9-dək
illik yanvarın 9-dək
20. 03113261 2-TG (tullantılar) №-li forma(Təhlükəli tullantıların əmələ gəlməsi və hərəkətinə dair hesabat) illikyanvarın 25-dək
21. 03113269 1-qoruq №-li forma (Milli parklar, dövlət təbiət qoruqları, geoloji parklar və yasaqlıqlar haqqında hesabat)illikyanvar ayının 25-dək
22. 03113270 2-TG (hava) №-li forma (Atmosfer havasına atılan zərərli maddələrə dair hesabat) (köhnə)illikfevral ayının 15-dək
22.1 03113270 2-TG (hava) №-li forma (Atmosfer havasına atılan zərərli maddələrə dair hesabat) (yeni)
Hesabatı təqdim edən statistik vahidlərin nəzərinə: 2019-cu il üzrə məlumatları daxil etmək üçün “yeni” qeydi yazılmış sətir üzrə daxil olmağınızı xahiş edirik
illikfevral ayının 15-dək
23. 03113286 1-tibbi tullantılar №-li forma (Tibbi tullantıların əmələ gəlməsi və hərəkətinə dair hesabat) illik mart ayının 5-dək
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2224, 2214
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3324