Sənaye və tikinti statistikası şöbəsi üzrə
Sənaye statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03104047 12-istehsal (sənaye) (Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) aylıq iri və orta sahibkarlıq subyektləri aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü
kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü
2. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında) illik aprel ayının 30-dək
3. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik fevral ayının 8-dən gec olmayaraq
4. 031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
5. 03104055 1-istehsal (sənaye)(Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) illik mart ayının 15-dək
6. 03104056 6-TG (hidro) №-li forma (Su elektrik stansiyasının işi haqqında) illik mart ayının 15-dək
7. 03104058 1-TİG (neft) №-li forma (Neft quyularının istismarı üzrə) illik yanvar ayının 20-dək
8. 03104060 1-TİG (qaz) №-li forma (Qaz quyularının istismarı üzrə) illik yanvar ayının 20-dək
9. 03104067 1-fərdi sahibkarlıq (sənaye) №-li forma (Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın – fiziki şəxsin işi haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək
10. 03109062 2 №-li forma (innovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illik fevral ayının 25-dək
11. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) İllik fevral ayının 15-dək
12. 03109998 1-istehsal (sənaye) hesabat forması üzrə Sənaye İstehsalı İndeksinin (Fiziki Həcm İndeksi) hesablanması(reqionlar üzrə) aylıq  
13. 03109999 1-istehsal (sənaye) hesabat forması üzrə Sənaye İstehsalı İndeksinin (Fiziki Həcm İndeksi) hesablanması aylıq  
14. 03100009 Sənaye müəssisələrinin işinin əsas göstəriciləri adlı statistik bülleten rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
15. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
16. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
17. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq hesabatı aylıq dövriliklə hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
rüblük dövriliklə hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
18. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 539-87-17    (012) 539-72-71
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30