Əmək statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1031021091-əmək №-li forma (Əmək üzrə)illik martın 15-dək
2031021111 №-li forma (Miqrasiya) (Azərbaycan Respublikasında olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında)rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək
illik fevral ayının 15-dək
3031021132-əmək №-li forma (Əmək şəraiti haqqında)illik mart ayının 15-dək
403102114 12-məşğulluq №-li forma (Əhalinin məşğulluğu haqqında ) (aylıq)aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 7-dək
5 03102115 4-məşğulluq №-li forma (Əhalinin məşğulluğu haqqında ) (rüblük)rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
6031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
rüblük mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
7031021213-əmək №-li forma (Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi haqqında) illikmart ayının 15-dən gec olmayaraq
803102410 İşçi qüvvəsinə dair rüblük statistik müayinə rüblük sorğu keçirilən dövrdən sonra 25 gün müddətində
9031191201-yeni iş yeri №-li forma (Yeni açılmış iş yerlərinin sayı haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 20 - dək
1003102464Əhalinin qeyri-formal məşğulluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə dair birdəfəlik seçmə statistik müayinə birdəfəlik
1103102467Peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin məzunlarının məşğulluğuna dair seçmə statistik müayinə birdəfəlik
1203102475İşçi qüvvəsinə dair sınaq seçmə statistik müayinə birdəfəlik
1303102472Əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğuna dair seçmə statistik müayinə birdəfəlik
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2221, 3330
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 2205