Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101002 1 - invest №-li forma (Xarici investisiyalar və xidmətlər üzrə əməliyyatlar haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 20 gün ərzində
2. 03101059 1-QKT №-li forma (Qeyri-kommersiya təşkilatlarının maliyyə nəticələri və maliyyə vəziyyəti haqqında) illik aprel ayının 1-dək
3. 03101124 1-BB №-li forma (Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrası haqqında) rüblük,
illik
1-ci, 2-ci və 3-cü rüblər üzrə məlumatlar hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək,
4-cü rüb və ilin yekunu üzrə məlumatlar il başa çatdıqdan sonra 45 gün ərzində
4. 03101126 3-MB № - li forma (Kredit qoyuluşları haqqında) aylıq hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində
5. 03101129 1-müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) istehsal fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında hesabat) illik mart ayının 31-dək
6. 03101130 1 - sığorta №-li forma (Sığortaçıların (təkrarsığortaçıların) və hüquqi şəxs sığorta brokerlərinin fəaliyyəti haqqında) rüblük hesabat rübü başa çatdıqdan sonra 25 gün ərzində
7. 03101140 2-bank №-li forma (Maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 25 gün müddətində
8. 03101142 1-QK №-li forma (Qiymətli kağızların buraxılışı və tədavülü haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15–dək
9. 03101143 5-bank №-li forma (Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında) aylıq hesabat dövründən sonra 25 gün ərzində
10. 03101145 6-bank №-li forma (Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında) aylıq hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində
11. 03101148 11 №-li forma (Əsas fondların (vəsaitlərin) və digər qeyri-maliyyə aktivlərinin mövcudluğu və hərəkəti haqqında) illik mart ayının 31-dək
12. 03101181 2 – büdcə №-li forma (Büdcə təşkilatının maliyyə vəziyyəti, gəlirləri (daxilolmaları) və xərcləri haqqında) illik iyulun 15-dək
13. 03101272 2-xarici borc №-li forma (Xarici borcun yaranması və ona xidmət edilməsi haqqında) rüblük rübündən sonrakı ayın 20-dək
14. 03101274 3 – xarici borc №-li forma (Bankın xarici borcu haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 25 gün ərzində
15. 03101284 1-xarici borc №-li forma (Xarici borc haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
16. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik fevralın 8-dən gec olmayaraq
17. 03102117 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək;
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
18. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) İllik fevral ayının 15-dək
19. 03101442 1-İMT №-li forma (Məhsulun istehsalına və xidmətlərin göstərilməsinə çəkilən xərclərin tərkibi haqqında) İllik Birdəfəlik
20. 03101444 1-ƏF №-li forma (Əsas vəsaitlərin əldə edilməsi və əsaslı təmirinə çəkilmiş xərclər haqqında) İllik Birdəfəlik
21. 03101443 1-A №-li forma (Qeyri-əsas fəaliyyət üzrə məhsulun istehsalına və xidmətlərin göstərilməsinə çəkilən xərclərin tərkibi haqqında) İllik Birdəfəlik
22. 03121449 Xidmət fəaliyyəti ilə məşğul olan kiçik sahibkarlıq subyektlərinin işgüzar fəallığı haqqında Birdəfəlik
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-74-50    (012) 538-51-93
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30