Müəssisə və təşkilatların pasportu

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03100001İlkin statistik informasiyanın registrə inteqrasiyasıillik