İnzibati ərazi vahidləri üzrə əsas sosial-iqtisadi göstəricilər toplusu

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1 03100000 İnzibati ərazi vahidləri üzrə əsas sosial-iqtisadi göstəricilər toplusu illik