Rayonların göstəriciləri toplusu

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1 03100000 Rayonların (şəhərlərin) əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri illik