Kənd təsərrüfatı və ekologiya statistikası şöbəsi üzrə
Ekologiya, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03113005 14-təkrar xammal (tullantılar) №-li forma(Təkrar xammalın (tullantıların) yaranması və istifadəsi haqqında hesabat) illikyanvarın 18-dək
2. 03113122 1 TİG(qazma) №-li forma - (Neft və qaz quyularının tikintisi haqqında hesabat)illikfevralın 5-dək
 
3. 03113123 2-balıq №-li forma (Göl və nohur balıqçılığına dair hesabat)illik fevralın 21-dək
4. 03113131 4-ətraf mühit №-li forma (Ətraf mühitin mühafizəsinə çəkilən cari xərclərə və ödənişlərə dair hesabat) illikfevralın 25-dək
5. 03113137 1-meteorologiya №-li forma (Hidrometeoroloji stansiyaların müşahidələri haqqında hesabat) İllikfevralın 25-dək
6. 03113199 2-TG (hava nəqliyyat)(Avtomobil nəqliyyatından atmosfer havasına zərərli maddəin atılması haqqında hesabat) illik25 fevral
 
7. 03113203 1-balıq №-li forma (Tutulmuş (ovlanmış) təzə balıq və onun satışına dair hesabat)illik yanvar ayının 31-nə kimi
8. 03113236 3-balıq (kvota) №-li forma (Bioloji resurslardan istifadəyə (balıq ovu) görə ödənişi təmin etmiş hüquqi və fiziki şəxslərin sayına dair hesabat)illik yanvar ayının 31-dən gec olmayaraq
9. 03113237 5-mt (yanğın) №-li forma (Meşə fondunda və başqa ərazilərdə baş vermiş meşə yanğınları barədə hesabat)illik noyabrın 30-dək
10.03113238 1-mt №-li forma (Meşəbərpa tədbirlərinin aparılması barədə hesabat) illik, yarımillikiyul və yanvar aylarının 22-dək
11.03113239 7-mt №-li forma (Meşələrin mühafizəsi və meşə təsərrüfatı işlərinin aparılması barədə hesabat)illik fevralın 10-dək
12.03113243 3-mt №-li forma (Meşə (oduncaq) buraxılışı, meşəyə xidmət tədbirləri və meşədən əlavə istifadə barədə hesabat)illik fevralın 15-dək
13.03113244 5-(balıqartırma) №-li forma (Vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi haqqında hesabat) illik, yarımillikfevral və avqust aylarının 6-dək
14.03113245 2-(ovçuluq) №-li forma (Ovçuluq təsərrüfatlari üzrə hesabat)illik martın 5-dək
15.03113248 2-TG (su təsərrüfatı) №-li forma( Sudan istifadəyə dair hesabat) İllik aprel 25-dək
 
16.03113259 1 geoloji-kəşfiyyat №-li forma (Geoloji-kəşfiyyat işlərinin yerinə yetirilməsi haqqında hesabat)illikyanvarın 25-dək
 
17.03113260 1-təbiəti mühafizə №-li forma (Ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsinə dövlət nəzarəti haqqında hesabat)yarımillik, illikiyulun və yanvarın 9-dək
18.03113261 2-TG (tullantılar) №-li forma(Təhlükəli tullantıların əmələ gəlməsi və hərəkətinə dair hesabat) illikyanvarın 25-dək
19.03113269 1-qoruq №-li forma (Milli parklar, dövlət təbiət qoruqları və yasaqlıqlar haqqında hesabat)illikyanvar ayının 25-dək
20.03113270 2-TG (hava) №-li forma (Atmosfer havasının mühafizəsinə dair hesabat)illikyanvar ayının 25-dək
21.03113286 1-tibbi tullantılar №-li forma (Tibbi tullantıların əmələ gəlməsi və hərəkətinə dair hesabat) İllik mart ayının 5-dək
22.   “Azərbaycanda ətraf mühitin əhalinin sağlamlığına təsiri haqqında” seçmə statistika müşahidəsi forması birdəfəlik 10 - 30 sentyabr 2014-cü il