Sənaye və tikinti statistikası şöbəsi üzrə
Sənaye statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
hesabat dövründən sonrakı ayın və ya rübün kiçik sahibkarlıq subyektləri
1. 03104047 1-istehsal (sənaye) (Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günühesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
2. 03101129 1-müəssisə №-li forma(Müəssisənin (təşkilatın) istehsal fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında hesabat)illik mart ayının 31-dək 
3. 03102109 1-əmək (sənaye) №-li forma (Əmək üzrə) illik fevral ayının 8-dən gec olmayaraq  
4. 03102117 4-əmək (sənaye)№-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək; hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
5. 03104055 1-istehsal (sənaye)(Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) illikyanvar ayının 30-dək  
6. 03104056 6-TG (hidro) №-li forma (Su elektrik stansiyasının işi haqqında) illik mart ayının 15-dək  
7. 03104058 1-TİG (neft) №-li forma (Neft quyularının istismarı üzrə) illikyanvar ayının 20-dək  
8. 03104060 1-TİG (qaz) №-li forma (Qaz quyularının istismarı üzrə)illikyanvar ayının 20-dək  
9. 03104067 1-fərdi sahibkarlıq (sənaye) №-li forma (Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın – fiziki şəxsin işi haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək  
10.03109062 2 №-li forma (innovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illikfevral ayının 25-dək 
11.03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında)İllik fevral ayının 15-dək  
12.031099991-istehsal (sənaye) hesabat forması üzrə Sənaye İstehsalı İndeksinin (Fiziki Həcm İndeksi) hesablanmasıaylıq   
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 539-87-17    (012) 539-72-71
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30