Rayonların pasportu

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
103100000Rayonların (şəhərlərin) əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri illik 

Əhali

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ərazi, kv. km                      
Şəhərlərin sayı                      
Qəsəbələrin sayı                      
Şəhər ərazi dairələrinin sayı                      
Qəsəbə ərazi dairələrinin sayı                      
Kənd ərazi dairələrinin sayı                      
Kənd yaşayış məntəqələrinin sayı                      
Əhalinin sayı, (ilin sonuna)                      
min nəfər                      
o cümlədən:                      
kişilər                      
qadınlar                      
Gənclərin sayı (14-29 yaş), nəfər                      
o cümlədən:                      
kişilər                      
qadınlar                      
Əhalinin orta illik sayı, min nəfər                      
o cümlədən:                      
kişilər                      
qadınlar                      
Əhalinin sıxlığı (1 kv km.-ə düşən sakinlərin sayı), nəfər                      
Əhalinin təbii artımı, nəfər                      
Doğulanların sayı, nəfər                      
Ölənlərin sayı, nəfər                      
o cümlədən:                      
1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı                      
5 yaşa qədər ölən uşaqların sayı                      
Miqrasiya artımı (azalması)                      
daimi yaşamaq üçün:                      
gələnlərin sayı                      
gedənlərin sayı                      
Nikahların sayı-cəmi                      
Bəyin yaşına görə nikahların sayının qruplaşması                      
18-yaşadək                      
18-24                      
25-29                      
30-34                      
35-39                      
40-44                      
45-49                      
50-59                      
60 və yuxarı                      
Gəlinin yaşına görə nikahların sayının qruplaşması                      
18-yaşadək                      
18-24                      
25-29                      
30-34                      
35-39                      
40-44                      
45-49                      
50-59                      
60 və yuxarı                      
Rəsmi qeydə alınmamış nikahda olan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı, nəfər                      
Rəsmi qeydə alınmamış nikahda olan 15-29 yaşlı qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı, nəfər                      
Boşanmaların sayı-cəmi                      
Kişilərin yaşına görə boşanmaların sayının qruplaşması                      
18-yaşadək                      
18-24                      
25-29                      
30-34                      
35-39                      
40-44                      
45-49                      
50-59                      
60 və yuxarı                      
Qadınların yaşına görə boşanmaların sayının qruplaşması                      
18-yaşadək                      
18-24                      
25-29                      
30-34                      
35-39                      
40-44                      
45-49                      
50-59                      
60 və yuxarı                      
Əhalinin hər 1000 nəfərinə                      
Təbii artım                      
Doğulanların sayı                      
Ölənlərin sayı                      
hər 1000 nəfər diri doğulana düşən 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı                      
hər 1000 nəfər diri doğulana düşən 5 yaşa qədər ölən uşaqların sayı                      
Nikahların sayı                      
Boşanmaların sayı                      
Şəhər yerləri üzrə                      
Əhalinin sayı (ilin sonuna), min nəfər                      
o cümlədən:                      
kişilər                      
qadınlar                      
Gənclərin sayı (14-29 yaş), nəfər                      
o cümlədən:                      
kişilər                      
qadınlar                      
Əhalinin orta illik sayı, min nəfər                      
o cümlədən:                      
kişilər                      
qadınlar                      
Əhalinin təbii artımı, nəfər                      
Doğulanların sayı, nəfər                      
Ölənlərin sayı, nəfər                      
o cümlədən:                      
1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı                      
5 yaşa qədər ölən uşaqların sayı                      
Miqrasiya artımı (azalması)                      
daimi yaşamaq üçün:                      
gələnlərin sayı                      
gedənlərin sayı                      
Nikahların sayı                      
Rəsmi qeydə alınmamış nikahda olan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı, nəfər                      
Rəsmi qeydə alınmamış nikahda olan 15-29 yaşlı qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı, nəfər                      
Boşanmaların sayı                      
Şəhər əhalisinin hər 1000 nəfərinə                      
Təbii artım                      
Doğulanların sayı                      
Ölənlərin sayı                      
hər 1000 nəfər diri doğulana düşən                      
1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı                      
hər 1000 nəfər diri doğulana düşən                      
5 yaşa qədər ölən uşaqların sayı                      
Nikahların sayı                      
Boşanmaların sayı                      
Kənd yerləri üzrə                      
Əhalinin sayı, (ilin sonuna), min nəfər                      
o cümlədən:                      
kişilər                      
qadınlar                      
Gənclərin sayı (14-29 yaş), nəfər                      
o cümlədən:                      
kişilər                      
qadınlar                      
Əhalinin orta illik sayı, min nəfər                      
o cümlədən:                      
kişilər                      
qadınlar                      
Təbii artım, nəfər                      
Doğulanların sayı, nəfər                      
Ölənlərin sayı, nəfər                      
o cümlədən:                      
1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı                      
5 yaşa qədər ölən uşaqların sayı                      
Miqrasiya artımı (azalması)                      
daimi yaşamaq üçün:                      
gələnlərin sayı                      
gedənlərin sayı                      
Nikahların sayı                      
Rəsmi qeydə alınmamış nikahda olan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı, nəfər                      
Rəsmi qeydə alınmamış nikahda olan 15-29 yaşlı qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı, nəfər                      
Boşanmaların sayı                      
Kənd əhalisinin hər 1000 nəfərinə                      
Təbii artım                      
Doğulanların sayı                      
Ölənlərin sayı                      
hər 1000 nəfər diri doğulana düşən 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı                      
hər 1000 nəfər diri doğulana düşən 5 yaşa qədər ölən uşaqların sayı                      
Nikahların sayı                      
Boşanmaların sayı                      

Əmək

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Muzdlu işçilərin sayı, cəmi-nəfər                      
o cümlədən iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə:                      
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq                      
Mədənçıxarma sənayesi                      
Emal sənayesi                      
Еlektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı                      
Su təchizatı; tullantıların təmizlənməsi və emalı                      
Tikinti                      
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin                      
təmiri                      
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı                      
Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə                      
İnformasiya və rabitə                      
Maliyyə və sığorta fəaliyyəti                      
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar                      
Peşə, elmi və texniki fəaliyyət                      
İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi                      
Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat                      
Təhsil                      
Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi                      
İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət                      
Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi                      
Ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti; fərdi istehlak üçün ev təsərrüfatlarının istehsal etdiyi mal və xidmətlərə dair fəaliyyət                      
Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatların fəaliyyəti                      
Orta aylıq əmək haqqı - cəmi, manat                      
o cümlədən iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə:                      
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq                      
Mədənçıxarma sənayesi                      
Emal sənayesi                      
Еlektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı                      
Su təchizatı; tullantıların təmizlənməsi və emalı                      
Tikinti                      
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin                      
təmiri                      
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı                      
Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə                      
İnformasiya və rabitə                      
Maliyyə və sığorta fəaliyyəti                      
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar                      
Peşə, elmi və texniki fəaliyyət                      
İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi                      
Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat                      
Təhsil                      
Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi                      
İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət                      
Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi                      
Ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti; fərdi istehlak üçün ev təsərrüfatlarının istehsal etdiyi mal və xidmətlərə dair fəaliyyət                      
Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatların fəaliyyəti                      
Məşğul əhalinin sayı, nəfər                      
Əməkçi immiqrantların sayı, nəfər                      

Yeni iş yerləri

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Açılmış yeni iş yerlərinin sayı, cəmi                      
ondan daimi iş yerləri:                      
o cümlədən:                      
yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda                      
mövcud müəssisə və təşkilatlarda                      
fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlarda                      
fiziki şəxslərdə                      
digər tədbirlər üzrə (müxtəlif beynəlxalq və yerli layihələr, abadlıq işləri və s.)                      

Sosial təminat (ilin əvvəlinə)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pensiyaçıların sayı - cəmi, nəfər                      
o cümlədən:                      
yaşa görə                      
əlilliyə görə                      
ailə başçısını itirməyə görə                      
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği - cəmi, manat                      
Ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin olunmuş ailələrin sayı                      
Ünvanlı dövlət sosial yardımı almış ailə üzvlərinin sayı, nəfər                      
bir nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımının məbləği, manat                      
Sosial müavinətlər təyin olunmuş şəxslərin sayı, nəfər                      
bir nəfərə düşən sosial müavinətin orta aylıq məbləği, manat                      
Təqaüdlər təyin olunmuş şəxslərin sayı, nəfər                      
bir nəfərə düşən orta aylıq məbləğ, manat                      

Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan istifadə

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Atmosfer havasına çirkləndirici maddələr atan müəssisələrin sayı, ədəd                      
Atmosfer havasına çirkləndirici maddələr atan stasionar mənbələrin sayı, ədəd                      
Stasionar mənbələrdən atmosfer havasına atılan çirkləndirici maddələr, ton                      
o cümlədən:                      
bərk maddələr                      
qazaoxşar və maye maddələr                      
onlardan:                      
kükürd anhidridi                      
karbon oksidi                      
azot oksidləri                      
Stasionar mənbələrdən ayrılan çirkləndirici maddələrin tutulub zərərsizləşdirilməsi, ton                      
Avtomobil nəqliyyatından atmosfer havasına atılan çirkləndirici maddələr, ton                      
Təbii mənbələrdən götürülən su, milyon m3                      
Su istehlakı-cəmi, milyon m3                      
o cümlədən:                      
məişət-içməli məqsədlər üçün                      
istehsal ehtiyacları üçün                      
suvarmaya və kənd təsərrüfatının təchizatına                      
başqa məqsədlərə                      
Atılan çirkab sular - cəmi, milyon m3                      
onlardan yerüstü su                      
mənbələrinə                      
Təmizlənməmiş atılan çirkab sular, milyon m3                      
Dövrü və ardıcıl istifadə olunan suyun həcmi, milyon m3                      
Nəql edilərkən itən su, milyon m3                      
Kommunal xidmətlər tərəfindən yığılmış məişət tullantıların miqdarı, min m3                      
Milli parkların sayı (ilin sonuna)                      
sahəsi, ha                      
saxlanma xərcləri, manat                      
Dövlət təbiət qoruqlarının sayı (ilin sonuna)                      
sahəsi, ha                      
saxlanma xərcləri, manat                      
Dövlət təbiət yasaqlıqlarının sayı (ilin sonuna)                      
sahəsi, ha                      

Ümumi məhsul buraxılışı

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Əsas sahələr üzrə məhsul buraxılışı, min manatla, cəmi                      
o cümlədən:                      
sənaye                      
kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq                      
tikinti-quraşdırma işləri                      
nəqliyyat və anbar təsərrüfatı                      
informasiya və rabitə                      
ticarət xidmətləri                      
Hər nəfərə düşən məhsul buraxılışı, manat                      
Əsas sahələr üzrə məhsul buraxılışının fiziki həcm indeksi, əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən, faizlə                      
o cümlədən:                      
sənaye                      
kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq                      
tikinti-quraşdırma işləri                      
nəqliyyat və anbar təsərrüfatı                      
informasiya və rabitə                      
ticarət xidmətləri                      

Əhalinin gəlirləri

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Əhalinin gəlirləri, min manat                      
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat                      
Əhalinin gəlirlərinin nominal artımı, faizlə                      
Hər nəfərə düşən gəlirlərin nominal artımı, faizlə                      

Bələdiyyə büdcələrinin gəlirləri və xərcləri

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bələdiyyələrin sayı                      
Bələdiyyə büdcələrinin gəlirləri (icra olunmuş), min manat                      
Bələdiyyə büdcələrinin xərcləri (icra olunmuş), min manat                      

Sənaye

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı, vahid                      
Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün qeydə alınmış fərdi sahibkarların sayı, nəfər                      
Sənaye məhsulunun həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətlərində, min manat)                      
o cümlədən:                      
mədənçıxarma sənayesi                      
emal sənayesi                      
elektrik enerjisi, qaz və buxar                      
istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı                      
su təchizatı; tullantıların təmizlənməsi və emalı                      
Əvvəlki ilə nisbətən faizlə (sabit qiymətlərlə)                      
Sənaye məhsulunın həcmində qeyri-dövlət bölməsinin xüsusi çəkisi, faizlə                      
İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər                      
İşə qəbul edilmişdir, nəfər                      
İşdən çıxmışdır, nəfər                      
İşçilərin orta aylıq əmək haqqı, manat                      
İstehsal edilmiş hazır məhsulun sənaye müəssisələrində ilin axırına olan qalığı, min manat                      
Əsas sənaye-istehsal fondlarının mövcudluğu (ilin axırına; balans qiymətləri ilə), min manat                      
Natural ifadədə əsas məhsul növlərinin istehsalı:                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Əsas növ enerji məhsullarının istehlakı

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Avtomobil benzini, ton*                      
Dizel yanacağı, ton*                      
Maye qaz, ton*                      
Neft bitimu, ton*                      
Sürtkü yağları, ton*                      
Təbii qaz, min kub m                      
ondan əhali                      
Elektrik enerjisi, milyon kVt. saat                      
ondan əhali                      
İstilik enerjisi, min Qkal                      
ondan əhali                      
*müəssisə və təşkilatlar üzrə

Kənd təsərrüfatı

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı müəssisələrinin sayı, vahid                      
o cümlədən:                      
dövlət müəssisələri                      
kolxozlar                      
kooperativlər                      
digər özəl müəssisələr                      
Fəaliyyət göstərən xidmət təşkilatlarının sayı, vahid                      
Fəaliyyət göstərən fərdi sahibkar təsərrüfatlarının sayı, vahid                      
Ailə kəndli və ev təsərrüfatlarının sayı, vahid                      
Kənd təsərrüfatı dövriyyəsində olan torpaq sahəsi – cəmi, hektar                      
ondan kənd təsərrüfatına yararlı                      
o cümlədən:                      
əkin yeri                      
dincə qoyulmuş sahələr                      
çoxillik əkmələr                      
biçənəklər                      
otlaqlar                      
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi - cəmi, hektar                      
o cümlədən dənli və dənli paxlalı bitkilər - cəmi                      
onlardan: payızlıq və yazlıq buğda                      
dən üçün qarğıdalı                      
Texniki bitkilər - cəmi                      
o cümlədən:                      
pambıq                      
emal üçün şəkər çuğunduru                      
tütün                      
dən üçün günəbaxan                      
Kartof                      
Tərəvəz-cəmi                      
ondan açıq torpaqlarda                      
Ərzaq üçün bostan bitkiləri                      
Yem bitkiləri                      
Meyvə və giləmeyvə əkmələri                      
Üzümlüklər                      
Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalı, ton:                      
o cümlədən dənli və dənli paxlalı bitkilər-cəmi                      
onlardan: payızlıq və yazlıq buğda                      
dən üçün qarğıdalı (qıçaları quru dənə çevirməklə)                      
Pambıq                      
Emal üçün şəkər çuğunduru                      
Tütün                      
Dən üçün günəbaxan                      
Kartof                      
Tərəvəz-cəmi                      
ondan açıq torpaqlarda                      
Ərzaq üçün bostan bitkiləri                      
Meyvə və giləmeyvə                      
Üzüm                      
Yaşıl çay yarpağı                      
Yemlik kökümeyvəlilər (yem çuğunduru, şalğam və s.)                      
Birillik otların quru otu                      
Cari ilin çoxillik otlarının quru otu                      
Keçmiş illərin çoxillik otlarının quru otu                      
Biçənək və mədəni otlaqların quru otu                      
Əsas kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı, sent / ha                      
Dənli və dənli paxlalılar-cəmi                      
onlardan payızlıq buğda                      
dən üçün qarğıdalı                      
Pambıq                      
Emal üçün şəkər çuğunduru                      
Tütün                      
Dən üçün günəbaxan                      
Kartof                      
Açıq torpaqların tərəvəzi                      
Ərzaq üçün bostan bitkiləri                      
Meyvə və giləmeyvə                      
Üzüm                      
Yaşıl çay yarpağı                      
Birillik otların quru otu                      
Cari ilin çoxillik otlarının quru otu                      
Keçmiş illərin çoxillik otlarının quru otu                      
Biçənək və mədəni otlaqların quru otu                      
Mal-qara və quşların sayı, ilin əvvəlinə, baş:                      
İri buynuzlu mal-qara-cəmi                      
o cümlədən inək və camışlar                      
Qoyun və keçilər                      
Donuzlar                      
Quşlar                      
Atlar                      
Əsas heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, ton:                      
Mal-qara və quş əti:                      
diri çəkidə                      
kəsilmiş çəkidə                      
Süd                      
Yumurta, min ədəd                      
Yun (fiziki çəkidə)                      
Hər inək və camışdan orta hesabla süd sağılmışdır, kq                      
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun faktiki qiymətlərlə dəyəri, min manatla - cəmi                      
o cümlədən:                      
bitkiçilik                      
heyvandarlıq                      

Tikinti

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fəaliyyət göstərən tikinti müəssisələrinin sayı-cəmi, vahid                      
onlardan iri müəssisələr                      
Əmək haqqı fondu, min manat, cəmi                      
İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər                      
Bir işçinin orta aylıq nominal əmək haqqı, manat                      
Tikinti təşkilatlarının öz gücləri ilə yerinə yetirdikləri işlərin (xidmətlərin) həcmi, min manat                      
Bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər (faktiki qiymətlərlə), min manat                      
ondan tikinti-quraşdırma                      
işlərinin həcmi (faktiki qiymətlərlə), min manat                      
Bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas fondların istifadəyə verilməsi, min manat                      
İstifadəyə verilmiş yaşayış evləri cəmi, ümumi sahə, kv.m                      
İstifadəyə verilmiş ümumtəhsil məktəbləri, şagird yeri                      
İstifadəyə verilmiş məktəbəqədər təhsil müəssisələri, yer                      
İstifadəyə verilmiş xəstəxanalar, çarpayı                      
İstifadəyə verilmiş ambulatoriya- poliklinika müəssisələri, növbədə qəbul                      
İstifadəyə verilmiş klub və mədəniyyət evləri, yer                      

Ticarət və xidmətlər

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin ümumi həcmi, min manatla                      
Hər bir nəfərə düşən pərakəndə ticarət dövriyyəsi, manatla                      
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, əvvəlki ilə nisbətən (sabit qiymətlərlə), faizlə                      
Pərakəndə ticarətdə ilin sonuna əmtəə qalığı, min manatla                      
Topdansatış ticarət dövriyyəsinin ümumi həcmi, min manatla                      
Hüquqi şəxs statuslu ticarət müəssisələrinin sayı, vahid                      
Hüquqi şəxs yaratmadan ticarət fəaliyyəti göstərən fərdi sahibkarların sayı, vahid                      
Əşya, ərzaq və qarışıq mallar yarmarkalarının və bazarların sayı, vahid                      
Yarmarka və bazarlarda ticarət yerlərinin sayı, vahid                      
Pərakəndə ticarət müəssisələri:                      
Mağazaların sayı, vahid                      
Mağazaların ticarət sahəsi, kv.m                      
Ticarət köşklərinin, çadırların sayı, vahid                      
İaşə müəssisələrinin sayı, vahid                      
onlarda oturacaq yerlərinin sayı, yer                      
İaşə dövriyyəsi, min manat                      
Hər 10 000 nəfərə düşən:                      
pərakəndə ticarət müəssisələrinin sayı                      
mağazalarda ticarət sahəsi, kv.m                      
iaşə müəssisələrinin sayı                      
onlarda oturacaq yerlərinin sayı                      
Pullu xidmətlərin həcmi, min manat                      
o cümlədən:                      
məişət xidmətinin həcmi                      
Hər nəfərə düşən pullu xidmətlərin həcmi, manat                      
Pullu xidmətlərin əvvəlki ilə nisbətən artım (azalma) sürəti (müqayisəli qiymətlərlə), faizlə                      
o cümlədən məişət xidmətinin                      
Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin sayı, vahid                      
Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə nömrələrin sayı, vahid                      
Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin birdəfəlik tutumu, yer                      
Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə gecələmələr üçün təqdim edilmiş çarpayı-gün, vahid                      
Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə işçilərin orta illik siyahı sayı, nəfər                      
Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı, nəfər                      
o cümlədən:                      
Azərbaycan vətəndaşları                      
xarici vətəndaşlar                      
Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin istismarından əldə olunan gəlir, min manat                      
Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin istismarına çəkilən xərclər, min manat                      
Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin sayı, vahid                      
Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrdə işçilərin sayı, nəfər                      
Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin əldə etdiyi ümumi gəlir, min manat                      
Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələr tərəfindən məhsul (xidmət) istehsalına çəkilən xərclər, min manat                      
o cümlədən:                      
turist xidmətlərinə çəkilən xərclər                      
Əhaliyə satılmış turizm yollayış blanklarının sayı, ədəd                      
Əhaliyə satılmış turizm yollayış blanklarının dəyəri, min manat                      
Müəssisələr tərəfindən dəbul edilmiş turistlərin sayı, nəfər                      
Azərbaycan vətəndaşları                      
xarici vətəndaşlar                      
Müəssisələr tərəfindən göndərilmiş turistlərin sayı, nəfər                      
Azərbaycan vətəndaşları                      
xarici vətəndaşlar                      

Nəqliyyatx)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton                      
Avtomobil nəqliyyatı ilə yük dövriyyəsi -cəmi, milyon ton-km                      
Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasından əldə olunan gəlir - cəmi, min manat                      
Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması-cəmi, min nəfər                      
o cümlədən:                      
avtobuslar                      
minik taksiləri                      
Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin dövriyyəsi - cəmi, mlyn. sərnişin-km                      
o cümlədən:                      
avtobuslar                      
minik taksiləri                      
Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınmasından əldə olunan gəlir - cəmi, min manat                      
Avtomobillərin sayı - cəmi, ədəd                      
o cümlədən:                      
yük avtomobilləri                      
avtobuslar                      
minik avtomobilləri                      
xüsusi təyinatlı avtomobillər                      
Səxsi avtomobillərin sayı - cəmi, ədəd                      
o cümlədən:                      
yük avtomobilləri                      
avtobuslar                      
minik avtomobilləri                      
Hər 1000 nəfər əhaliyə düşən avtomobillərin sayı                      
Şəhər (rayon) ərazisində olan avtomobil yollarının uzunluğu- cəmi, km                      
o cümlədən respublika əhəmiyyətli                      
x) avtomobil nəqliyyatı sahələrində fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərin fəaliyyəti də nəzərə alınmaqla

Telekommunikasiya və poçt

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Telekommunikasiya xidmətlərindən əldə olunan gəlir, min manat                      
ATS-lərin sayı, ədəd                      
ATS-lərin ümumi tutumu, nömrə                      
Poçt xidmətlərindən əldə olunan gəlir, min manat                      
Poçt şöbələrinin sayı, vahid                      
Əsas telefon aparatlarının sayı, nömrə                      
onlardan mənzillərdə olan                      
o cümlədən:                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Hər 100 ailəyə düsən telefon aparatları, ədəd                      
Mobil telefon rabitəsi abunəçilərinin sayı, abunəçi                      
Müəssisələrdə olan kompyuterlərin sayı, ədəd                      

Mənzil-kommunal təsərrüfatı

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mənzil fondunun ümumi sahəsi, min kv.m                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Dövlət mülkiyyətində olan mənzil fondu min kv.m                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Qeyri-dövlət mülkiyyətində olan mənzil fondu min kv.m                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Mənzil fondunun yaşayış sahəsi, min kv.m                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Dövlət mülkiyyətində olan mənzil fondunun yaşayış sahəsi min kv.m                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Qeyri-dövlət mülkiyyətində olan mənzil fondunun yaşayış sahəsi min kv.m                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Mənzillərin sayı, min ədəd                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Dövlət mülkiyyətində olan mənzillərin sayı, min ədəd                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Qeyri-dövlət mülkiyyətində olan mənzillərin sayı, min ədəd                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Abadlaşdırılmış yaşayış sahəsinin xüsusi çəkisi, faizlə:                      
su kəmərilə                      
kanalizasiya ilə                      
mərkəzi istilik şəbəkəsi ilə                      
isti su təminatı ilə                      
qazla                      
döşəmə üstü elektrik                      
plitəsi ilə                      
vanna ilə                      
Şəhər yerlərində, faizlə                      
su kəmərilə                      
kanalizasiya ilə                      
mərkəzi istilik şəbəkəsi ilə                      
isti su təminatı ilə                      
qazla                      
döşəmə üstü elektrik                      
plitəsi ilə                      
vanna ilə                      
Kənd yerlərində, faizlə                      
su kəmərilə                      
kanalizasiya ilə                      
mərkəzi istilik şəbəkəsi ilə                      
isti su təminatı ilə                      
qazla                      
döşəmə üstü elektrik                      
plitəsi ilə                      
vanna ilə                      
Magistral boru və küçə su kəmərlərinin, məhəllə və həyətdaxili şəbəkələrin uzunluğu, km                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Magistral kollektorların və küçə kanalizasiyası şəbəkələrinin, məhəllə və həyətdaxili şəbəkələrin uzunluğu, km                      
Küçə qaz kəməri şəbəkəsinin birtərəfli (tək) uzunluğu, km                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Qazlaşdırılmış mənzillərin sayı, ədəd                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Şəbəkə qazı ilə qazlaşdırılmış mənzillər, ədəd                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
İstehlakçılara şəbəkə qazının paylanması, milyon kub.m                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
İstehlakçılara maye qazın paylanması, milyon kub.m                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      

Səhiyyə və idman

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bütün ixtisaslardan olan həkimlərin sayı, nəfər                      
Əhalinin hər 10 000 nəfərinə düşən həkimlərin sayı                      
Orta tibb işçilərinin sayı, nəfər                      
Əhalinin hər 10 000 nəfərinə düşən orta tibb işçilərinin sayı                      
Xəstəxana müəssisələrinin sayı                      
Xəstəxana çarpayılarının sayı                      
Əhalinin hər 10 000 nəfərinə düşən çarpayıların sayı                      
Əhaliyə ambulator-poliklinika xidməti göstərən müalicə müəssisələrinin sayı (xəstəxanaların poliklinika şöbələri və dispanserlər də daxil olmaqla)                      
Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü, (bir növbədə gələnlərin sayı)                      
Əhalinin hər 10 000 nəfərinə düşən gəlişlərin sayı                      
İdman qurğularının sayı, cəmi                      
Bədən tərbiyəsi ilə məşğul olanların sayı – cəmi, nəfər                      
onlardan qadınlar                      

Təhsil və mədəniyyət

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin sayı (ilin sonuna)                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində yerlərin sayı                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların sayı, nəfər                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Hər 100 yerə düşən uşaqların sayı, nəfər                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin sayı (tədris ilinin əvvəlinə)                      
onlardan liseylər, gimnaziyalar                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Əyani ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sayı, nəfər                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Əyani ümumi təhsil müəssisələrində dərslərin növbəliyi (tədris ilinin əvvəlinə):                      
birinci növbədə təhsil alan şagirdlər, faizlə                      
ikinci və üçüncü növbələrdə təhsil alan şagirdlər, faizlə                      
Qiyabi (axşam) ümumi təhsil məktəblərinin sayı (tədris ilinin əvvəlinə)                      
onlarda şagirdlərin sayı, nəfər                      
Hər 10 000 nəfər əhaliyə düşən ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərin sayı, nəfər                      
İlk peşə - ixtisas təhsil müəssisələrinin sayı (ilin sonuna)                      
onlarda şagirdlərin sayı, nəfər                      
Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin sayı (tədris ilinin əvvəlinə)                      
onlardan:                      
dövlət                      
qeyri-dövlət                      
Orta ixtisas təhsili müəssisələrində tələbələrin sayı, nəfər (tədris ilinin əvvəlinə)                      
onlardan:                      
dövlət                      
qeyri-dövlət                      
təhsil alma formaları üzrə:                      
əyani                      
qiyabi                      
axşam                      
Əhalinin hər 10 000 nəfərinə orta ixtisas təhsili müəssisələrində tələbələrin sayı, nəfər                      
Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu – cəmi, nəfər                      
onlardan:                      
dövlət                      
qeyri-dövlət                      
təhsil alma formaları üzrə:                      
əyani                      
qiyabi                      
axşam                      
Orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirənlərin sayı, nəfər                      
Ali təhsil müəssisələrinin sayı (tədris ilinin əvvəlinə)                      
onlardan:                      
dövlət                      
qeyri-dövlət                      
Ali təhsil müəssisələrində tələbələrin sayı, nəfər (tədris ilinin əvvəlinə)                      
onlardan:                      
dövlət                      
qeyri-dövlət                      
təhsil alma formaları üzrə:                      
əyani                      
qiyabi                      
axşam                      
Əhalinin hər 10 000 nəfərinə ali təhsil müəssisələrində tələbələrin sayı, nəfər                      
Ali təhsil müəssisələrinə tələbələrin qəbulu – cəmi, nəfər (tədris ilinin əvvəlinə)                      
onlardan:                      
dövlət                      
qeyri-dövlət                      
təhsil alma formaları üzrə:                      
əyani                      
qiyabi                      
axşam                      
Ali təhsil müəssisələrini bitirənlərin sayı- cəmi, nəfər                      
onlardan təhsil səviyyəsi üzrə diplom alanlar:                      
bakalavr                      
magistr                      
Kütləvi kitabxanaların sayı (ilin sonuna)                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Kütləvi kitabxanalarda kitab fondu, min nüsxə                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Əhalinin hər 10 000 nəfərinə düşən kitab fondu, nüsxə                      
o cümlədən:                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Kütləvi kitabxanalarda oxucuların sayı, min nəfər                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Klub müəssisələrinin sayı (ilin sonuna)                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Klub müəssisələrinin tamaşa və mühazirə zallarında yerlərinin sayı, min yer                      
şəhər yerlərində                      
kənd yerlərində                      
Peşəkar teatrların sayı                      
Teatrlara gələnlərin sayı, nəfər                      
Muzeylərin sayı (ilin sonuna)                      
Muzeylərə gələnlərin sayı, nəfər                      
Mədəniyyət və istirahət parklarının sayı (ilin sonuna)                      
Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin sayı (tədris ilinin əvvəlinə)                      
Kinoteartların sayı                      
Daşınmaz tarixi mədəniyyət abidələrinin sayı                      

Hüquqpozmalar

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
İnzibati hüquqpozmaların sayı, cəmi (ilin sonuna)                      
Əhalinin hər 10 000 nəfərinə düşən inzibati hüquqpozmaların sayı                      

Qeyri-dövlət bölməsi

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Xarici və müştərək müəssisələr                      
Xarici və müştərək müəssisələrin sayı                      
İşçilərin sayı, nəfər                      
İstehsal edilmiş məhsulun (işlərin, xidmətlərin) həcmi, min manat                      
Kiçik sahibkarlıq subyektləri                      
Kiçik müəssisələrin sayı                      
hüquqi şəxslərin sayı                      
fərdi sahibkarların sayı                      
Muzdlu işçilərin sayı – nəfər                      
İstehsal edilmiş məhsulun (işlərin, xidmətlərin) həcmi, min manat                      
hüquqi şəxslər tərəfindən                      
fərdi sahibkarlar tərəfindən                      
Kiçik sahibkarlıq subyektləri tərəfindən əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, min manat                      

Hüquqi və fiziki şəxslərin sayı

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hüquqi şəxslərin sayı, vahid                      
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin sayı, vahid                      
o cümlədən:                      
qadınlar                      
kişilər                      

İstehlak mallarının qiymətləri və xidmət tarifləri (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cəmi mallar və xidmətlər üzrə                      
Ərzaq məhsulları, içkilər, tütün                      
Qeyri-ərzaq malları                      
Xidmətlər